ILMIÖMÄISTÄ!

ILMIÖLÄHTÖINEN LÄHESTYMISTAPA 

UUDISTAMASSA OPETTAJUUTTA JA

OPPIMISTA

TOIM.

MIRJA TARNANEN

EMMA KOSTIAINEN

ILMIÖ-
MÄISTÄ!

ILMIÖLÄHTÖINEN LÄHESTYMISTAPA 

UUDISTAMASSA OPETTAJUUTTA JA

OPPIMISTA

TOIM.

MIRJA TARNANEN

EMMA KOSTIAINEN

Ilmiömäistä tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä ilmiölähtöinen lähestymistapa oppimiseen edellyttää oppijoilta itseltään, heidän opettajiltaan ja kouluttajiltaan sekä miten ilmiölähtöisyys voi kytkeytyä toiminta-kulttuuriin ja opetussuunnitelmatyöhön. Asiantuntijat tarkastelevat artikkeleissaan tutkimusperustaisesti muun muassa toimintakulttuurin ja opetussuunnitelman yh-teyttä, toimijuutta ja ryhmäprosesseja sekä pedagogisia käytänteitä oppiainerajat ylittävissä ilmiölähtöisissä oppi-miskokonaisuuksissa peruskoulussa, lukiossa ja opetta-jankoulutuksessa. 

Ilmiömäistä on ensimmäinen kattava yleisesitys ilmiö-lähtöisen oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista. Se on tarkoitettu käsi- ja oppikirjaksi koulutuksen parissa työskenteleville sekä kasvatus- ja koulutusalaa opis-keleville. Teos sopii kaikille niille, jotka kaipaavat tutki-musperustaista tietoa ilmiölähtöisestä ajattelusta ja peda-gogiikasta sekä mahdollisuuksista uudistaa omaa työtään.

Ilmiömäistä tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä ilmiölähtöinen lähestymistapa oppimiseen edellyttää oppijoilta itseltään, heidän opettajiltaan ja kouluttajiltaan sekä miten ilmiölähtöisyys voi kytkeytyä toimintakulttuuriin ja opetussuunnitelmatyöhön. Asiantuntijat tarkastelevat artikkeleissaan tutkimusperustaisesti muun muassa toimintakulttuurin ja opetussuunnitelman yhteyttä, toimijuutta ja ryhmäprosesseja sekä pedagogisia käytänteitä oppiainerajat ylittävissä ilmiölähtöisissä oppimiskokonaisuuksissa peruskoulussa, lukiossa ja opettajankoulutuksessa.

Ilmiömäistä on ensimmäinen kattava yleisesitys ilmiölähtöisen oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista. Se on tarkoitettu käsi- ja oppikirjaksi koulutuksen parissa työskenteleville sekä kasvatus- ja koulutusalaa opiskeleville. Teos sopii kaikille niille, jotka kaipaavat tutkimusperustaista tietoa ilmiölähtöisestä ajattelusta ja pedagogiikasta sekä mahdollisuuksista uudistaa omaa työtään.

Kokonaisvaltaisuus

Epävarmuuden sietäminen

Tulevaisuuden taidot

Yhdessä oppiminen

Monitieteisyys

Tutkiva oppiminen

Todellisen maailman ilmiöt

– näitä yhdistää ilmiölähtöisyys

ISBN 978-951-39-7792-4 (painettu) 

ISBN 978-951-39-7793-1 (verkkojulkaisu) 

https://www.uuttaluova.fi 

Jyväskylä 2020

Toimittajat: Mirja Tarnanen ja Emma Kostiainen 

Kansi: Teppo Toikka 

Taitto: Joel Hietala 

Verkkosivun taitto: Vili Kaukonen

Julkaisija: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Uutta luova asiantuntijuus -hanke 

Kokonaisvaltaisuus

Epävarmuuden sietäminen

Tulevaisuuden taidot

Yhdessä oppiminen

Monitieteisyys

Tutkiva oppiminen

Todellisen maailman ilmiöt

– näitä yhdistää 

ilmiölähtöisyys

Toimittajat: Mirja Tarnanen ja Emma Kostiainen

Kansi: Teppo Toikka

Taitto: Joel Hietala

Verkkosivun taitto: Vili Kaukonen

Julkaisija: Jyväskylän yliopisto,

opettajankoulutuslaitos,

Uutta luova asiantuntijuus -hanke 

ISBN 978-951-39-7792-4 (painettu) 

ISBN 978-951-39-7793-1 (verkkojulkaisu) 

https://www.uuttaluova.fi 

Jyväskylä 2020