Porvoossa sijaitsevan Sannaisten koulun esimerkki koulun toimintakulttuurin kehittämisestä tarjoaa välineitä yhteisöjen kehittämiseen, ammatilliseen oppimiseen sekä työtapojen muutokseen. Muutosta halutaan ymmärtää toimijoiden kautta. Ääneen pääsevät koulussa työskentelevät rehtori Jessica, opettajat Henkka ja Minna sekä koulun oppilaat. Artikkelin lopussa on ensimmäinen video koulun toimintakulttuuria käsittelevästä sarjastamme.

Nykyisin lukuisissa kouluissa pohditaan, mihin suuntaan koulua tulisi kehittää. Valittavia suuntia on monia, mutta esimerkit kertovat usein samankaltaisista prosesseista.

Sannaisten koulussa lähdettiin rakentamaan uudenlaista tapaa toimia, koska vanhat ja juurtuneet tavat koettiin osittain toimimattomiksi. Hyvät osat haluttiin säilyttää, toimimattomat osat saivat muutoksessa vaihtua uusiin. Kuten usein muutoksessa, oli taustalla kasvanut sisäinen ja ulkoinen tarve muuttaa työtapoja. Muutosprosessin myötä Sannaisten koulussa ovat muuttuneet käsitykset opettamisesta ja oppimisesta.

Sannaisten koulun opettaja Minna ja rehtori Jessica ovat tyytyväisiä uuteen toimintakulttuuriin, joka on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Teemakokonaisuudet ilmentävät muutosta

Koulupäivissä näkyvin muutos liittyy koulun uuteen tapaan työskennellä päivittäin teemakokonaisuuksissa, joissa yhdistetään useiden oppiaineiden sisältöjä. Teemakokonaisuuksissa korostuvat laaja-alainen osaaminen, oppilaan aktiivinen toimijuus sekä monipuoliset työtavat. Teemakokonaisuuksissa opiskellaan kaikilla koulun luokka-asteilla 1. – 6. luokkaan.

“Kaikki luokat opiskelevat viidestä kahdeksaan teemaa lukuvuoden aikana eli lukuvuosi on jaettu näiden teemojen mukaan. Yhden teeman parissa työskennellään tiiviisti useita viikkoja. Sisällytämme teemoihin niin monta lukuainetta kuin on mahdollista, mutta myös taito- ja taideaineita”, kertoo opettaja Minna.

Muutosprosessin ja teemaoppimisen ytimessä olivat kysymykset, miten ja mitä tietoja sekä taitoja oppilaan tulisi opiskella ja osata koulun päätyttyä.

Avain muutokseen oli yhteistyössä ja tiedon jakamisessa

Muutoksen alussa opettajat tarvitsivat yhteisöllistä ja johdettua tukea paljon. Käytännössä työskentelyn alkua viitoitti syvällinen tutustuminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jota tehtiin yhteisöllisesti. Opetussuunnitelmaan perehtymiseen käytetty aika näkyy nyt uudessa toimintakulttuurissa, johon on koulussa yhteisesti sitouduttu. Yhteisen vision kirkastaminen suhteessa opetussuunnitelmaan ja koulun tavoitteisiin ei olisi onnistunut ilman opettajien vastavuoroista tiedon jakamista.

“Kun haluamme antaa jokaiselle oppilaalle sen parhaan mahdollisen tavan käydä koulu, täytyy olla myös työtapa, joka näkee oppilaan kokonaisuutena.”

Rehtori Jessica Gillberg

Opettajien osaamista hyödynnettiin oppiaineiden siltaamisessa, jolloin oppiaineiden tavoitteille löydettiin paikat teemakokonaisuuksista. “Kun haluamme antaa jokaiselle oppilaalle sen parhaan mahdollisen tavan käydä koulu, täytyy olla myös työtapa, joka näkee oppilaan kokonaisuutena”, selvittää koulun rehtorina toimiva Jessica Gillberg. Nykyiset teemaoppimiskokonaisuudet ovat yhteistyön ja suunnittelun tulosta. Koulupäivät ovat edelleen tavoitteellisia, koostuen teemaan ja siihen liittyvien oppiaineiden ja opetussuunnitelman tavoitteiden edistämisestä.

Koulun arvot ovat näkyvillä ympäri koulua.
Muutosprosessia avataan tulevissa videoissa

Katso oheinen video Sannaisten koulun muutosprosessista. Videolla kertojana toimii ULA-hankkeen projektitutkija Vili Kaukonen. Video perustuu ULA-hankkeen keräämään aineistoon ja siinä on hyödynnetty Aki Luostarisen ja Iida-Maria Peltomaan kerämää aineistoa.

Sannaisten koulussa muutostyö haastoi henkilökunnan kysymään, mikä on koulun tehtävä sekä millaisten arvojen ja oppimiskäsityksen varaan heidän työnsä rakentuu. Määrätietoisen työskentelyn seurauksena paitsi opetustavat, myös koko koulun toimintakulttuuri alkoi uudistua.

Käy myös tutustumassa ja tilaamassa ULA-hankkeen Youtube-kanava tästä linkistä. Julkaisemme kevään aikana videoita koulun muutoksen liittyen. Tulevilla videoilla käsitellään mm. teemaoppimisen arviointia ja eriyttämistä sekä opettajien ammatillista yhteistyötä.

Lisätietoa Sannaisten koulusta:

Sannaisten koulun Peda.net

Sannaisten koulun Instagram

Kuvat: Uutta luova asiantuntijuus