Kirjoittaja: Tiina Kujala, Tampereen yliopisto

Ymmärsin (liikunnan) harjoituskerroilla, miten suuri merkitys kehollisuudella on ollut oppimiselleni. Olen vasta nyt ymmärtänyt, miten paljon tehokkaammin opin uusia asioita kehollisuuden kautta.

Luokanopettajaopiskelija 2018

Kehofenomenologisella otteella ja kehollisella oppimisella on erityisesti tanssin tutkimuksessa vahva jalansija (Anttila 2009; 2013; Siljamäki jne. 2016). Pyrkimyksenä tulisi olla laajentaa kehofenomenologista tutkimusotetta tanssin tutkimusta laajemmin liikuntakasvatuksen kontekstiin (ks. esim. Brown ja Payne 2012; Hill 2015; Maivorsdotter & Lundvall 2009; Owens jne. 2014; Varea & Tinning 2014). Lähtökohtana on ajatus siitä, että kehollisten kokemusten havaitsemisen ja sanallistamisen eli reflektoinnin kautta on mahdollista päästä käsiksi siihen hiljaiseen, keholliseen tietoon (Parviainen 2016), jota liikkuessa kertyy ja jota ei ole totuttu havaitsemaan eikä sanallistamaan.  

Liikuntakasvatuksen puhetavat palautuvat urheilu-, kuntoilu- ja terveysdiskursseihin, joiden toistaminen ja siteeraaminen liikuntakasvatuksen kontekstissa saattaa ohjata ja rajata ihmisten tapaa ajatella, tuntea, toimia ja olla vuorovaikutuksessa (Owens jne. 2014, 665). Vastaavat diskurssit hegemonisoivat myös liikuntakasvatusta tieteen alana redusoiden sen usein mm. anatomiaan, fysiologiaan tai motoriseen kehitykseen (Brown & Payne 2012). Fenomenologinen näkökulma lisää ymmärrystä inhimillisen kehollisen kokemuksen muodostumisesta ja niistä merkityksistä, joita yksilö kokemuksille antaa (Brown & Payne 2012; Klemola 1990, 57; Maivorsdotter & Lundvall 2009, 266).  

Uuden oppimisessa tulisi tavoittaa jotakin yleisinhimillistä siitä, miten ihminen tunnistaa asioita samanaikaisesti niin kehossaan kuin mielessään tässä ja nyt, kantaen silti mukanaan jälkiä ja kokemuksia menneisyydestä (ks. Klemola 1990; Parviainen 2016). Uutta luova asiantuntijuus -hankkeessa opettajaopiskelijat tarkastelivat, miten kehollisuuden voisi ottaa osaksi ilmiöiden tarkastelua. Kehollisuus kytkettiin osaksi laajempaa monilukutaidon näkökulmaa.  

Tarkastelun kohteena oli Talvinen meri ja kehollisuus näyttäytyi esimerkiksi yhteisöllisenä joogahetkenä ja tanssina konkreettisesti paikan päällä, maaliskuisella jäätyneellä merellä. Yhdistettynä muihin modaliteetteihin kuten auditiiviseen tai kielelliseen tapaan tutkia ja tuottaa merkityksiä kehollisuuden näkökulma toi uudenlaisen, aiemmin ehkä vähemmälle huomiolle jääneen tarkastelukulman maailman ilmiöihin. 

Lähteet

Anttila, E. 2009. Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2), 84–92.  

Brown, T. D. & Payne, P. G. 2009. Conceptualizing the phenomenology of movement in physical education: Implications for pedagogical inquiry and development. Quest 61, 418–441.  

Hill, J. 2015. Girls´ active identities: navigating othering discourses of femininity, bodies and physical education. Gender and Education 27 (6), 666–684, DOI: 10.1080/09540253.2015.1078875  

Klemola, T. 1990. Liikunta tienä kohti varsinaista itseä. Liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol XII.    

Maivorsdotter, N. & Lundvall, S. 2009. Aesthetic experience as an aspect of embodied learning: stories from physical education student teachers. Sport, Education and Society 14 (3), 265–279, DOI: 10.1080/13573320903037622 

Owens, R. E., LeBlanc, R. G. & Brown, P. K. 2016. Visual body pedagogies: how anti-oppressive education informs the teaching and learning of sporting bodies. Sport, Education and Society 21 (5), 661–676, DOI: 10.1080/13573322.2014.937412  

Parviainen, J. 2016. Keho tietää, kertoo ja kehittää itsetuntemusta. Liikunta & Tiede 53 (2–3), 10–15.  

Siljamäki, M., Kalaja, M., Perttula, J. & Kokkonen, M. 2016. Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46.  

Varea, V. & Tinning, R. 2016. Coming to know about the body in Human Movement Studies programmes. Sport, Education and Society 21 (7), 1003–1017. DOI:10.1080/13573322.2014.979144