ULA-hankkeen kouluyhteistyön teemoiksi on noussut esimerkiksi tiimioppiminen ja
moniammatillinen yhteistyö, keskustelukulttuurin tukeminen, ja yhteisen vision rakentaminen,

ULA-hankkeessa on kehitetty uudenlaista koulun kehittämisen ja opettajien täydennyskoulutuksen mallia, jossa painottuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Valmiiden vastausten ja valmiiksi räätälöityjen toimintamallien tarjoamisen sijaan tavoitteena on tukea kunkin koulun omaa uniikkia kehittämisprosessia tutkimuspohjaista tietoa hyödyntäen.

Yksin tekemisestä yhdessä oppimiseen

Suomen kouluissa on vallinnut pitkään voimakas yksin tekemisen kulttuuri, jonka vuoksi opettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen on suhtauduttu hyvin yksilökeskeisesti. Nykyinen opetussuunnitelma edellyttää koululta kuitenkin yhteisöllisempää lähestymistapaa opettajan ammatilliseen kehittymiseen ja koulun uudistamiseen. Yksittäisen työntekijän ammatillisen osaamisen potentiaali voi jäädä varjoon työyhteisössä, jossa rakenteet ja toimintakulttuuri eivät tue yhteistyötä ja työyhteisön oppimista.

Yksittäisen työntekijän potentiaali voi jäädä hyödyntämättä työyhteisössä, jossa rakenteet ja toimintakulttuuri eivät tue yhteistyötä ja työyhteisön oppimista.

Yhteistyötä tukevassa oppivassa yhteisössä opettajat kokevat tutkitusti enemmän työn iloa ja oppilaiden häiriökäyttäyttyminen vähenee. Koulun muuttuminen aidosti oppivaksi yhteisöksi on pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi, joka edellyttää yhteisöltä jaettuja uskomuksia ja arvoja. Se haastaa koulun henkilöstön ja oppilaat kysymään yhdessä, mikä oikeastaan on koulumme tehtävä. Muutos ei kuitenkaan tapahdu pelkän visioinnin avulla, vaan myös koulun rakenteiden tulisi toimia oppivan yhteisön mahdollistajina. Miten täydennyskoulutus voisi tukea tätä muutosta?

Työyhteisövalmennuksella kohti oppivaa yhteisöä

ULA-hankkeen pilotoimassa työyhteisövalmennuksessa tarkoitus ei ole keskittyä yksittäisten opettajien yksittäisiin osaamisalueisiin, vaan edistää ja tukea heidän sitoutumistaan jatkuvaan kehittämistyöhön. Koska jokainen koulu on erilainen, hankkeen tarkoitus ei ole tarjota valmiita vastauksia ja valmiiksi räätälöityjä toimintamalleja, vaan tukea henkilöstön omaa kehittämisprosessia tutkimuspohjaista tietoa hyödyntäen. Hankkeen pyrkimys on lähteä liikkeelle yhteisöjen omista tarpeista, ja siksi kunkin yhteistyökoulun kanssa on rakennettu hieman erilaisia kehittämistyön muotoja.

Tarkoitus ei ole keskittyä yksittäisten opettajien yksittäisiin osaamisalueisiin, vaan edistää ja tukea heidän sitoutumistaan koulun kehittämiseen.

Työyhteisövalmennukseen osallistuneiden koulujen kanssa on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä. Valmennuksen teemoiksi on noussut esimerkiksi tiimioppiminen ja moniammatillinen yhteistyö, keskustelukulttuurin ja luottamuksen tukeminen ja yhteisen vision rakentaminen, sekä koulun pedagoginen kehittäminen. Yliopistolta mukana toiminnassa ovat opettajankouluttajien ohella myös opettajaopiskelijat, mikä on luonut uusia siltoja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen välille.

Toimintakulttuurin muutos vaatii aikaa
Suomalaisilta kouluilta edellytetään muutosta, mutta askeleet sitä kohti voivat tuntua liian kuormittavilta. Vaikka opettajilla olisi vahva tahto rakentaa koulua ja kehittää opetustaan yhteistyössä kollegoidensa kanssa, voi henkilöstön uudistamispyrkimysten ja toimijuuden välillä olla ristiriitaisuutta. Muutokseen ollaan ehkä halukkaita periaatteen tasolla, mutta sen toteuttamisessa nähdään erilaisia esteitä ja rajoitteita. Nämä esteet voivat liittyä esimerkiksi koulun olemassa olevaan toimintakulttuuriin, erilaisiin uskomuksiin tai rakenteisiin. Moni koulu pyrkiikin siksi pitämään kiinni olemassa olevista käytänteistä ja rakenteista. On helpompaa jäädä paikoilleen, jos ei tiedä, mitä kohti ja millaisin askelin halutaan yhdessä kulkea.

Askeleet kohti koulun muutosta voivat tuntua liian kuormittavilta. On helpompaa jäädä paikoilleen, jos ei tiedä, mitä kohti ja millaisin askelin halutaan yhdessä kulkea.

ULA-hankkeen työyhteisövalmennuksessa on pyritty haastamaan työhön liittyviä uskomuksia ja tukemaan uuden toimintakulttuurin luomista. Tämä vaatii aikaa sekä muutoksia yhteisön rakenteissa ja ajattelutavoissa. Yhteistyötä on jatkettu kuluneen lukuvuoden aikana, ja olemme samalla kartuttaneet paljon tutkimusaineistoa. Raportoimme hankkeen edetessä lisää siitä, miten nämä askeleet ovat edesauttaneet työyhteisön toimintakulttuurin muutosta.

Lue lisää ULA-hankkeen täydennyskoulutuksen mallista täältä.

Kuva: pixabay.com