Aiemmassa jutussamme kerroimme Sannaisten koulun (Sannäs skola) toimintakulttuurin muutosprosessista. Tässä jutussa ja siihen liittyvällä videolla luodaan tarkempi katsaus koulun toimintakulttuuriin ja arvomaailmaan tiiviisti kytkeytyvään teemaoppimiseen. Kuinka systemaattisesta oppiaineiden integroinnista tuli Sannaisten koulussa arkipäivää ja mitä se merkitsee koulun arjessa?

Monimuotoistuvassa maailmassa myös koulussa opiskeltavat asiat ja niiden yhteydet ympäröivään maailmaan käyvät yhä monitahoisemmiksi, eivätkä yksittäiset oppiaineet aina kykene tarjoamaan niihin riittävän kattavaa näkökulmaa. Nykyisessä opetussuunnitelmassa tähän haasteeseen pyritään vastaamaan opetuksen eheyttämisellä, jonka tarkoituksena on auttaa oppilaita yhdistämään eri oppiaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja eheiksi kokonaisuuksiksi.

Opetuksen eheyttäminen ei ole mikään uusi ajatus, vaan se on esiintynyt aiemmissakin opetussuunnitelmissa. Etenkin alakouluissa on jo pitkään toteutettu esimerkiksi teemajaksoja, joissa eri oppiaineiden tunneilla työskennellään yhdistävän teeman ympärillä. Monialaista työskentelyä on voinut kuulua myös erilaisiin projekteihin.

Sannaisissa koko lukuvuosi rakentuu monialaisen oppimisen ympärille.

Nykyinen opetussuunnitelma velvoittaa kouluja pitämään vähintään yhden eheyttävän, monialaisen oppimiskokonaisuuden lukuvuodessa. Sannaisten koulussa tämä ajatus on kuitenkin viety yksittäisiä jaksoja pidemmälle rakentamalla lukuvuosi teemoiksi nimettyjen kokonaisuuksien ympärille. Näin oppiainerajat ylittävästä oppimisesta on tullut kiinteä osa koulun jokapäiväistä arkea.

Lukuvuosi rakentuu viidestä kahdeksaan teemakokonaisuudesta, joiden kautta opiskellaan kaikki äidinkielen, ympäristöopin, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon sisällöt. Vaikka kieliä ja matematiikkaa opiskellaankin vielä perinteisesti oppikirjan mukaan, yhdistetään sekä niitä että  taito- ja taideaineita mahdollisuuksien mukaan meneillään olevaan teemajaksoon.

Mikä sitten on oppiaineiden rooli teemaoppimisessa? Teemaoppiminen edustaa niin sanottua monitieteistä oppiaineiden integrointia (interdisciplinary integration), jossa keskiössä on jokin tietty teema, jota tarkastellaan yli oppiainerajojen harjaannuttaen samalla laaja-alaista osaamista. Sannaisten koulussa tällaisia teemoja ovat esimerkiksi Skördefest (sadonkorjuun juhla) ja Vårt Land, Vårt Land (Suomi-teema). Vaikka oppiainekohtaiset tavoitteet ovatkin teemoissa läsnä ja tunnistettavissa, jäävät oppiaineet teemaoppimisessa taka-alalle. ”Siinä oppii kolmea eri oppiainetta ilman että huomaa sitä”, kiteyttää eräs koulun oppilaista.

Teemaoppimisessa käytetään koulun opettajien ja rehtorin yhdessä koostamaa oppimateriaalia. Se sisältää sekä itse tehtyä että oppikirjoista kerättyjä tehtäviä ja tekstejä.

Siirtyminen teemaoppimiseen oli osa laajempaa koulun muutosta.

Teemajaksot on suunniteltu opettajien ja rehtorin yhteistyönä, ja se on vaatinut kaikilta paljon. Kuinka koulussa päädyttiin näin mittavaan uudistukseen? Selitys löytyy henkilökunnan yhdessä aloittamasta kokonaisvaltaisesta toimintakulttuurin uudistustyöstä, joka lähti liikkeelle yhteisestä OPS-työskentelystä. Se herätti heidät keskustelemaan koulun yhteisistä arvoista ja kysymään, kuinka he voisivat toteuttaa mahdollisimman hyvin OPSin tavoitteita ja auttaa jokaista oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja oppimisen ilon. Teemaoppiminen rakennettiin yhdessä visioidun koulun tehtävän ja yhteisten arvojen pohjalta vastaamaan näihin kysymyksiin.

Sannaisten koulun onnistunut siirtyminen teemaoppimiseen osana laajempaa koulun muutosta ilmentää hyvin sitä, kuinka tehokas opetuksen kehittäminen edellyttää paitsi omien, myös yhteisten uskomusten, ajatusten, arvojen ja oppimiskäsityksen uudelleentarkastelua. ”Täytyy muistaa, että se ei lähde työtavasta. Se lähtee toimintakulttuurista”, koulun rehtori Jessica Gillberg toteaa.

Lisää Sannaisten koulun teemaoppimisesta videoillamme.

Oheisella videolla kerromme lisää Sannaisten koulun teemaoppimisesta ja erityisesti siitä, miten se näkyy koulun arjessa. Tulevilla videoilla tutustumme tarkemmin tavoitteiden ja arvioinnin merkitykseen teemaoppimisessa sekä opettajien yhteistyön rooliin yhteisessä muutosprosessissa.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *